Taisyklės

NUOTOLINĖ SUTARTIS

Šios EVISIT.EU SISTEMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS (toliau vadinamos „Evisit sistemos naudojimo sąlygomis“, „Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygomis“ arba „Sąlygomis“ yra susitarimas tarp UAB „Evisit LT“, į. k. 302804896, buveinės adresas: Lukiškių g. 5-222, Vilnius ir asmens, užsiregistravusio Evisit interneto svetainėje www.evisit.lt – Evisit interneto svetainės naudotojo.

Evisit interneto svetainė.

1. Bendrosios naudojimo sąlygos.
1.1 Evisit interneto svetainė www.evisit.eu (toliau vadinama „Evisit interneto svetaine“) yra elektroninė informacijos pateikimo ir tolesnio apmokymo aplinka, kurioje teikiamos nemokamos arba mokamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo paslaugos medikams ir sveikatos priežiūros specialistams.
Kiekvienas Evisit interneto svetainės naudotojas – medikas ar sveikatos priežiūros specialistas, pagal Evisit interneto svetainės naudojimo taisykles sukūręs profilį Evisit interneto svetainėje (toliau vadinamas „Evisit interneto svetainės naudotoju“ arba „interneto svetainės naudotoju“).
1.2 Evisit interneto svetainės naudojimo taisyklės nustato sąlygas ir apribojimus naudojantis paslaugomis, pasiekiamomis Evisit interneto svetainėje, ir yra privalomos visiems interneto svetainės naudotojams.
1.3 Evisit interneto svetainės Valdytoju yra UAB „Evisit LT“, į. k. 302804896, buveinės adresas: Lukiškių g. 5-222, Vilnius (toliau vadinama „Valdytoju“).
Valdytojas atlieka asmens duomenų, įvestų Evisit interneto svetainėje ir Evisit interneto svetainės naudotojų asmens duomenų tvarkymą laikydamasis Evisit Sistemos naudojimosi taisyklėmis, įmonės patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, informacijos saugumo politika, vadovaujantis LR ir Europos sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
1.4 Registracija Evisit interneto svetainėje ir Evisit interneto svetainės naudojimas yra laikomi visišku kiekvieno registruoto Evisit naudotojo sutikimu su šiomis sąlygomis. Jei Interneto svetainės naudojimo taisyklės pasikeičia, Interneto svetainės naudotojo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas. Valdytojas gali siųsti pranešimus apie Evisit interneto svetainės pasikeitimus interneto svetainės naudotojo nurodytu telefono numeriu. Interneto svetainės naudotojas turi pareigą susipažinti su Evisit sistemos naudojimo sąlygomis ir jų pakeitimais. Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai yra privalomi interneto svetainės naudotojui ir interneto svetainės naudotojas laikomas sutikusiu su šiais pakeitimais nuo pranešimo išsiuntimo interneto svetainės naudotojo nurodytu el. pašto adresu išsiuntimo dienos. Naudotojas yra atsakingas už savo interneto svetainėje pateiktų asmens duomenų teisingumą ir savalaikį asmens duomenų pasikeitimų užregistravimą. Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygas; Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Evisit interneto svetainėje dienos.
1.5 Evisit interneto svetainėje gali registruotis tik medikai, sveikatos priežiūros specialistai, medicinos studentai ir bendradarbiaujantys Duomenų valdytojo partneriai. Gavęs prašymą dėl registracijos, Valdytojas turi teisę įsitikinti, ar atitinkamas asmuo registruotas nurodytuose registruose ir gauti dėl informaciją apie asmenį iš kitų Lietuvos Respublikos registrų. Jei asmuo Valdytojui pateikia klaidingus duomenis, asmens profilis ir visi asmens duomenys yra ištrinami iš Evisit interneto svetainės ir duomenų bazės. Už klaidingos informacijos pateikimą gali būti taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

2. Evisit svetainėje teikiamos paslaugos.
2.1 Evisit interneto svetainės naudotojams yra siūloma:
2.1.1 klausytis ir žiūrėti asociacijų, komercinių įmonių ir mokymo institucijų patvirtintų paskaitų (toliau vadinamų „paskaitomis“) ir įgyti tolesnį išsilavinimą e. aplinkoje;
2.1.2 peržiūrėję paskaitas ir pateikę teisingus atsakymus ir kontrolinius dėstytojo užduotus klausimus gauti pažymėjimą ar sertifikatą, patvirtinantį tolesnio išsilavinimo punktus;
2.1.3 užduoti klausimus dėstytojams ir gauti atsakymus siųsdami juos el. paštu [email protected];
2.1.4 atsisiųsti į savo duomenų laikmeną dėstytojo parengtą mokymo ir mokomąją medžiagą, pridedamą prie paskaitos;
2.1.5 susipažinti su informacine medžiaga apie vaistus;
2.1.6 atsiskaitę banko kortelėmis gauti prieigą prie mokamų kursų, paskaitų ir kitų su sveikatos priežiūra susijusių paslaugų.
2.2 Evisit interneto svetainėje Evisit interneto svetainės naudotojams siūlomų paslaugų asortimentas nuolatos atnaujinamas ir/ar keičiamas, ir Evisit interneto svetainės naudotojas turi pareigą laikytis šių pakeitimų ir atnaujinimų lankydamasis Evisit interneto svetainėje. Valdytojas neįsipareigoja informuoti interneto svetainės naudotojų apie naujas paslaugas, pridedamas/skelbiamas Evisit interneto svetainėje ar informuoti interneto svetainės naudotojus kad artėja tam tikrų paslaugų pabaigos terminas.
2.3 Sėkmingai užbaigęs tam tikrą tolesnio mokymosi programą, Evisit interneto svetainės naudotojai Evisit interneto svetainėje gauna elektroninio dokumento formato pažymėjimą (toliau vadinamą „Pažymėjimu“). Evisit interneto svetainės naudotojas gali atsiimti Pažymėjimą per šešis metus nuo jo išdavimo atsisiųsdamas Pažymėjimą. Pasibaigus šešių metų laikotarpiui, Valdytojas ištrina visą informaciją apie Evisit interneto svetainės naudotojui išduotą Pažymėjimą iš Evisit interneto svetainės duomenų bazės, todėl Evisit interneto svetainės naudotojas privalo užtikrinti, kad Pažymėjimas yra laiku išsaugotas jo/jos duomenų laikmenoje.
2.4 Evisit interneto svetainės naudotojui suteikiama teisė naudotis visa prie mokymu pridėta mokomąja (mokymo) medžiaga tik mokymo metu tobulinti savo kompetencijas; griežtai draudžiama perduoti mokomąja (mokymo) medžiagą kitiems asmenims, neregistruotiems ar registruotiems Evisit interneto svetainėje. Už mokomosios (mokymo) medžiagos perdavimą kitiems asmenims, neregistruotiems ar registruotiems Evisit interneto svetainėje, interneto svetainės naudotojas ištrinamas iš Evisit interneto svetainės ir jam/jai yra uždraudžiama naujai registruotis Evisit interneto svetainėje. Valdytojas įspėja Evisit interneto svetainės naudotojus, kad autorių teisių pažeidimo atveju yra taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
Evisit interneto svetainės paslaugos yra siūlomos interneto svetainės naudotojui nemokamai ar už užmokestį, priklausomai nuo mokomosios medžiagos kūrėjo ir Valdytojo nustatytų sąlygų. Informacija apie tai, kad paslauga interneto svetainės naudotojui yra mokama ar nemokama, yra pateikiama interneto svetainės naudotojui prieš patvirtinant paslaugų įsigijimą.
2.5 Pasirinkęs/-usi tolesnio mokymosi programą, Evisit interneto svetainės naudotojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį įsisavinti mokymo medžiagą tam, kad sėkmingai atsakytų į kontrolės klausimus ir gautų pažymėjimą.

3. Evisit interneto svetainės reklamos koncepcija.
3.1 Valdytojas įspėja, kad Evisit interneto svetainėje be paskaitų ir mokomosios medžiagos gali būti pateikiama medžiaga (reklama) apie medikamentus, vaistus ir medicinos prietaisus, kurių metu paskaitos tampa nemokamos svetainės naudotojams. Jei Evisit interneto svetainės naudotojas nepageidauja peržiūrėti inovatyvios medžiagos (reklamų), pateikiamų prie paskaitų, Evisit interneto svetainė sudaro galimybes pakeisti reklamos laiką. Evisit interneto svetainės naudotojas gali pasirinkti kokią inovatyvią medžiagą (reklamą) jis/ji pageidauja žiūrėti arba pasirinkti išjungimo funkciją.
3.2 Subjektas, užsakęs ir apmokėjęs už paskaitą ne visad yra reklamuotojas.
3.3 Jei paskaitą užsakė ir apmokėjo juridinis asmuo (užsakovas), užsakovas nurodomas paskaitos metu.
3.4 Reklamuotojų pateiktų reklamų ir medžiagos atitiktis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams yra reklamuotojo ar verslininko, reklamuojančio atitinkamą gaminį, vaistus ar paslaugą, arba verslininko, kurio interesais reklaminė medžiaga buvo paskelbta svetainėje, atsakomybė. Evisit skelbia reklaminę medžiagą interneto svetainėje neprisiimdama atsakomybės už reklamų turinį ir neužtikrina produkto, vaisto ar paslaugos atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

4. Evisit interneto svetainės naudotojų registracija, ištrynimas ir asmens duomenų tvarkymas.
4.1 Tam, kad galėtų tapti Evisit interneto svetainės naudotoju, fizinis asmuo turi apsilankyti Evisit interneto svetainėje ir užpildyti elektroninę registracijos formą. Jei Valdytojas nustato bet kokių neatitikimų tarp pateiktų Asmens duomenų (Asmens duomenys nurodomi šių Sąlygų 4.6 punkte) ir duomenų apie atitinkamą asmenį, esančių kituose Lietuvos Respublikos registruose, Valdytojas neleidžia asmeniui sukurti profilio Evisit interneto svetainėje , tačiau, jei interneto svetainės naudotojas sukūrė savo Evisit interneto svetainės profilį naudodamas kito asmens duomenis ar duomenis apie save, nepateiktus Lietuvos Respublikos registruose, toks interneto svetainės naudotojo profilis ištrinamas ir asmeniui uždraudžiama naujai registruotis Evisit interneto svetainėje. Valdytojas informuoja kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas apie aukščiau šiame paragrafe nurodytus pažeidimus, padarytus fizinio asmens ar Evisit svetainės naudotojo.
Evisit registracijos forma gali būti užpildyta renginių ir asociacijų susitikimų metu. Lankydamasis Evisit svetainėje primą kartą, interneto svetainės naudotojas turi sukurti saugų slaptažodį (saugaus slaptažodžio kūrimo ir keitimo instrukcijos/sąlygos yra įtrauktos į Evisit registracijos formą), susipažinti su Evisit interneto svetainės sąlygomis ir duoti elektroninės formos sutikimą laikytis Evisit interneto svetainės sąlygų. Asmeniui, užpildžiusiam registracijos formą raštu bet nedavusiam sutikimo laikytis Evisit interneto svetainės sąlygų, neleidžiama naudotis Evisit interneto svetaine.
4.2 Evisit interneto svetainės naudotojas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo duomenų kitiems asmenims, o jei prisijungimo duomenys tampa žinomi kitam asmeniui, turi Evisit interneto svetainėje nedelsiant pasikeisti interneto svetainės naudotojo prisijungimo duomenis (slaptažodį).
Valdytojo darbuotojai neturi jokios prieigos prie interneto svetainės naudotojų slaptažodžių.
4.3 Evisit interneto svetainės naudotojas ir Valdytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti vienas kitam sužinoję apie bet kokį interneto svetainės naudotojo slaptažodžio neteisėto naudojimo atvejį ar bet kokį kitą saugumo taisyklių pažeidimą. Po kiekvieno apsilankymo Evisit interneto svetainėje, kai pasibaigia naršymo sesija, Evisit interneto svetainės naudotojas privalo įsitikinti, kad ji/jis paliko savo profilį paspausdamas „Išeiti“, o ne paprasčiausiai uždarydamas Evisit interneto svetainę naršyklės lange. Evisit neatsako už bet kokią žalą ar praradimus, kuriuos patirtų Evisit interneto svetainės naudotojas nesilaikydamas Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygų ir Valdytojo nustatytų Evisit interneto svetainės saugumo taisyklių.
4.4 Visi Evisit interneto svetainės naudotojų užregistruoti asmens duomenys ir susirašinėjimas yra saugomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679.
4.5 Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a) punktu ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 dalimi, Evisit interneto svetainės naudotojas, registruodamasis Evisit interneto svetainėje, duoda savo sutikimą ir leidžia Valdytojui tvarkyti jo/jos asmens duomenis tam, kad šis užtikrintų medikų ir aptarnaujančio personalo, užsiregistravusių Evisit interneto svetainėje, saugumą ir jų asmens duomenų apsaugą, įskaitant duomenis, reikalingus Evisit interneto svetainėje išduotų Pažymų apskaitai ir individualizuotų pasiūlymų pateikimui Evisit interneto svetainės naudotojams.
4.6 Evisit interneto svetainės naudotojas duoda savo sutikimą ir leidimą Valdytojui tvarkyti jo/jos asmens duomenis, atliekant bet kokią veiklą, susijusią su duomenų rinkimu, registravimu, įvedimu, saugojimu, tvarkymu, palyginimu, atnaujinimu, peržiūra, atskleidimu, pertvarkymu, naudojimu, perkėlimu, užblokavimu ar ištrynimu. Evisit interneto svetainės naudotojo asmens duomenys, tokie kaip jo/jos vardas, pavardė, gimimo data ir kitokie asmens duomenys, įskaitant ir Evisit interneto svetainės naudotojo nuotraukas (toliau vadinami „Asmens duomenimis“), naudojami išimtinai tikslams, nurodytiems Evisit sistemos naudojimo sąlygose, pasiekti, įskaitant Pažymėjimų spausdinimui ir apskaitai ir Asmens duomenų palyginimui su kitų Lietuvos Respublikos registrų duomenimis apie suinteresuotą asmenį tam, kad tik sveikatos priežiūros specialistai galėtų registruotis Evisit interneto svetainėje.

Evisit interneto svetainės naudotojas informuojamas, kad, jis, kaip duomenų subjektas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679, turi teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais jo Asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, teisę į duomenų perkeliamumą ir, tam tikrais atvejais, teises, susijusias su automatiniu sprendimų priėmimu ir profiliavimu.

Valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Evisit interneto svetainės naudotojui įgyvendinti jo teises kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Evisit interneto svetainės naudotojo kaip duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Valdytojas taip pat gali motyvuotai atsisakyti vykdyti Evisit interneto svetainės naudotojo prašymą tada, jei jį nagrinėdamas Valdytojas nustato, kad šis yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas (pavyzdžiui, dėl pasikartojančio turinio), arba imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas. Tokiu atveju atsisakymą pateikiantis valdytojo darbuotojas turi nurodyti argumentus, kuriais remiantis prašymas pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu arba neproporcingu.

Evisit interneto svetainės naudotojas gali pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis išsiųsdamas(-a) el. laišką su rašytinės formos prašymu el. paštu [email protected].
Evisit interneto svetainės naudotojo prašymu, Valdytojas gali siųsti ar perduoti Evisit interneto svetainėje esančius Asmens duomenis kitam valdytojui.

Evisit bendradarbiauja su įvairiomis medikų profesionalų asociacijomis. Evisit naudotojas informuojamas, kad, norint pasiekti tikslus, nurodytus Evisit sistemos naudojimo sąlygose, Evisit naudotojo asmens duomenys gali būti lyginami, prašomi, gaunami ar perduodami medikų asociacijoms.
4.7 Informacija apie Evisit interneto svetainės naujienas, įskaitant ir Valdytojo bendradarbiavimo partnerių informaciją, gali būti siunčiami Evisit interneto svetainės naudoto pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu tik jam sutikus. Jei interneto svetainės naudotojas nebepageidauja gauti papildomos informacijos, jis ar ji gali pranešti apie tai Valdytojui.
4.8 Evisit interneto svetainės naudotojo Asmens duomenys, susiję su išduotais Pažymėjimais, nėra atskleidžiami trečiosioms šalims be interneto svetainės naudotojo sutikimo ir saugomi šešis metus nuo Pažymos išdavimo. Šiame straipsnyje nurodyta procedūra taip pat taikoma ir tiems Evisit interneto svetainės naudotojams, kurie yra ištrynę savo profilius. Evisit interneto svetainėje pateikti duomenys gali būti atskleisti Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms be registruotų ir ištrintų Evisit interneto svetainės naudotojų sutikimo laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų procedūrų.
4.9 Evisit interneto svetainės naudotojas sutinka su Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir duoda savo sutikimą ir leidimą Valdytojui prašyti, gauti ir perduoti Evisit interneto svetainėje registruojantis ar interneto svetainės naudotojui nusprendus įsigyti edukacines programas pateiktus Asmens duomenis, kitiems juridiniams asmenims tada, kai tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, Sąlygose numatytais atvejais, ir kitais atvejais, atsižvelgiant į susijusių asmenų interesus. Evisit naudotojas informuojamas, kad jo duomenys sutikimo ar teisėto Valdytojo ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu gali būti perduoti Asmens duomenis profesionalų asociacijoms, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir farmacijos kompanijoms kurios apmokėjo už paskaitas ar renginius, pateikti užklausas, gauti, lyginti ir perduoti Asmens duomenis medikų asociacijoms ir kitoms medikų mokymo įstaigoms, švietimo institucijoms ir juridiniams asmenims laikantis nustatytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų. Valdytojas turi teisę perduoti savo valdomus Asmens duomenis perduoti pakartotinio sertifikavimo komisijoms tam, kad galėtų palyginti Evisit interneto svetainės naudotojui pateiktos Pažymos duomenis.
4.10 Jei Evisit interneto svetainės naudotojas kreipiasi dėl renginio/dalyvauja renginyje, kuriame Valdytojas vykdo registraciją ir/ar išduoda elektroninės formos Pažymėjimą, interneto svetainės naudotojas sutinka, kad jo/jos Asmens duomenys, susiję su atitinkamu renginiu, būtų perduoti renginio organizatoriams. Šiame straipsnyje nurodytu atveju, tik šie Asmens duomenys perduodami renginio organizatoriams: vardas, pavardė ir informacija, susijusi su Pažymų išdavimu ar dalyvavimu renginyje. Valdytojas įsipareigoja renginio organizatoriams neatskleisti naudotojo kontaktinių duomenų.
4.11 Jei Evisit interneto naudotojas pametė savo kaip interneto svetainės naudotojo slaptažodį, Evisit interneto svetainės naudotojas Evisit išsiunčia slaptažodžio atkūrimo prašymą paspausdamas „Pamiršote slaptažodį?“. Naujas slaptažodis tokiu atveju išsiunčiamas el. pašto adresu, nurodytu Evisit interneto svetainės naudotojo registracijos formoje. Siekiant atkurti slaptažodį, gali būti naudojamas SMS pranešimas (SMS paslauga). SMS pranešimas (SMS paslauga) yra mokama paslauga, dėl to, prieš sutikdamas su ja, Evisit interneto svetainės naudotojas informuojamas apie paslaugos kainą ir apmokėjimo būdą

Jei Evisit interneto svetainės naudotojas nesutinka su Evisit interneto svetainės naudojimo sąlygomis ir/arba dėl bet kokių priežasčių nebenori toliau naudotis Evisit siūlomomis paslaugomis, jis/ji gali atsisakyti savo naudotojo profilio išsiųsdamas(-a) laišką su prašymu el. paštu [email protected], nurodytu Evisit interneto svetainėje, arba išsiųsdamas(-a) prašymą Evisit interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“. Gavus Evisit interneto svetainės naudotojo prašymą, visi jo/jos Asmens duomenys ištrinami iš Evisit interneto svetainės ir Valdytojo duomenų bazės per 5 darbo dienas. Jei interneto svetainės naudotojas naudojosi Evisit interneto svetainės paslaugomis ir gavo patvirtinimą, kad jis/ji išklausė ar užbaigė mokymus ir/ar gavo Pažymėjimus, tokią informaciją Valdytojas, ištrynęs Evisit interneto svetainės naudotojo profilį, saugos ne ilgiau kaip 6 (šešis) metus nuo patvirtinimo ir/ar Pažymėjimo išdavimo.

4.13 Duomenų valdytojas turi teisę ištrinti Evisit interneto svetainės naudotojo profilį tada, jei Evisit interneto svetainės naudotojas nepateikė visos ir tikslios informacijos registracijos formoje, užsiregistravo Evisit interneto svetainėje daugiau nei vieną kartą ar pateikė Asmens duomenis, neatitinkančius tiems, kurie įtraukti į/registruoti Lietuvos Respublikos registruose. Šiame straipsnyje nurodytais atvejais, prieš ištrinant Evisit interneto svetainės naudotojo profilį, įspėjantis el. laiškas išsiunčiamas interneto svetainės naudotojo el. paštu, informuojant interneto svetainės naudotoją apie Asmens duomenų, pateiktų Evisit interneto svetainėje, neatitikimą, ir nepateikiant Asmens duomenų prašoma apimtimi ar nepakartojant Asmens duomenų, nurodant būtinus imtis veiksmus ir terminą tinkamai sutvarkyti Evisit interneto svetainės naudotojo profilį bei ištaisyti klaidas. Evisit interneto svetainės naudotojas privalo imtis el. laiške nurodytų būtinų veiksmų per 2 (dvi) dienas nuo el. laiško gavimo. Valdytojas turi teisę ištrinti Evisit interneto svetainės naudotojo profilį/profilius tada, jei naudotojas nesiėmė el. laiške nurodytų būtinų veiksmų iki šiame straipsnyje nurodyto termino pabaigos. Valdytojas įvertina kiekvieną naują ar pakartotinį registracijos Evisit interneto svetainės naudotojo, ištrinto remiantis šiuo straipsniu, prašymą individualiai ir arba leidžia, arba uždraudžia tokiam asmeniui registruotis Evisit interneto svetainėje.
4.14 Valdytojas turi teisę ištrinti Evisit interneto svetainės naudotojo profilį be interneto svetainės naudotojo sutikimo jei šis nesilaiko ar pažeidžia Evisit sistemos naudojimo sąlygas – bet kurį Evisit sistemos naudojimo sąlygų straipsnį. Šiame straipsnyje nurodytu atveju, visi Evisit interneto svetainės naudotojo duomenys yra ištrinami ir toliau nesaugomi.
4.15 Valdytojas ištrina Evisit interneto svetainės naudotojo profilį be interneto svetainės naudotojo sutikimo interneto svetainės naudotojui nesilankius interneto svetainėje ilgiau kaip 2 metus.
4.16 Evisit interneto svetainės naudotojui suteikiama laisva prieiga prie Asmens duomenų, įtrauktų ir tvarkomų Evisit asmens duomenų tvarkymo sistemoje, per savo profilį Evisit interneto svetainėje.
4.17 Kiekvienas Evisit interneto svetainės naudotojas privalo peržiūrėti savo Asmens duomenis ir juos atnaujinti. Jei kontaktinė informacija, profesija ar bet kokie kiti Evisit interneto svetainės naudotojų Asmens duomenys pasikeičia, Evisit interneto svetainės naudotojas privalo nedelsdamas pakeisti anksčiau užregistruotus Asmens duomenis atnaujintais Asmens duomenimis arba nusiųsti Asmens duomenis Evisit, kad ši juos atnaujintų. Valdytojas praneša Evisit interneto svetainės naudotojui jei interneto svetainėje yra užregistruoti Asmens duomenys yra pasenę, Sertifikavimo komisija negali vertinti interneto svetainės naudotojo prašymo ir negali priimti gautų/suteiktų tolesnio mokymosi balų

5. Autorinės teisės ir šalutinės teisės.
5.1 Visos intelektualinės nuosavybės teisės susijusios su Evisit svetaine priklauso išimtinai tik Valdytojui UAB „Evisit LT“. Šiame straipsnyje nurodytų teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė UAB „Evisit LT“.
5.2 Interneto svetainėje patalpinti intelektualinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. Bet koks Evisit svetainėje patalpintos intelektualinės nuosavybės objekto panaudojimas, įskaitant republikavimą, leidžiamas tik laikantis Evisit sistemos sąlygų ir gavus raštišką UAB „Evisit LT“ administracijos leidimą.
5.3 Už trečiosioms šalims priklausančios mokymo medžiagos turinį ir autorines teises Evisit svetainėje atsako tik jų atitinkami autoriai.
5.4 Valdytojas įspėja Evisit interneto svetainės naudotojus, kad autorių teisių pažeidimams yra taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

6. Mokamų paskaitų sąlygos.
6.1 Mokamos paskaitos pasiekiamos tik tiems Evisit interneto svetainės naudotojams, kurie yra užsiregistravę Evisit interneto svetainėje ir sumokėję už paslaugas laikydamiesi Evisit sistemos naudojimo sąlygų ir atitinkamos paslaugos tekimo sąlygų, atsiskaitydami banko kortele Evisit sistemoje (prieiga prie mokamos mokomosios medžiagos gali būti įsigijama internetu sumokant tarptautine kortele išduota bet kurios kredito institucijos (banko): MasterCard, VISA, VISA Electron ir Maestro debeto ir kredito kortelėmis) (Skaitmeniniai pinigai). Čia pateikiamos esminės sąlygos; interneto svetainėje, skiltyse dėl paslaugų pasirinkimo ir apmokėjimo interneto svetainėje pateikiamos apmokėjimo sąlygos, kuriose atitinkamai nurodomos skaitmeninių pinigų įsigijimo ir išleidimo sąlygos. Ši pastraipa įtraukiama į Sąlygas: „Šios sąlygos sudaro esminę Nuotolinės sutarties dalį“.
Mokamos paslaugos teikėjas ir mokamos paslaugos kaina nurodoma prieš patvirtinant sutarties užsakymą. Valdytojas neprisiima atsakomybės už mokamas paslaugas, kurias Evisit interneto svetainėje teikia Valdytojo bendradarbiavimo partneriai ir šių paslaugų kokybę.
6.2 Evisit interneto svetainės naudotojas gali pasinaudoti paslauga „Mano piniginė“ ir sumokėti šioje interneto svetainėje. „Mano piniginė“ paslaugos Naudojimo sąlygos yra įtrauktos į atitinkamą Evisit interneto svetainės skiltį.
6.3 Valdytojas ištrina registruotų Evisit interneto svetainės naudotojų profilius iš Evisit interneto svetainės per dvi darbo dienas nuo interneto svetainės naudotojo prašymo gavimo. Jei Evisit interneto svetainės naudotojas dėl bet kokios priežasties pateikė prašymą ištrinti jo/jos profilį Evisit interneto svetainėje bet neišleido virtualių pinigų, įsigytų ar sukauptų „Mano piniginė“, šie pinigai yra ištrinami kartu su Evisit interneto svetainės naudotojo profilio duomenimis ir Evisit interneto svetainės naudotojas praranda galimybę išleisti arba atkurti virtualius pinigus ar prašyti Valdytojo juos grąžinti ar kompensuoti. Jei naudotojo prieiga prie Evisit interneto svetainės yra uždrausta ar apribota, arba jei Evisit interneto svetainės naudotojo profilis yra ištrintas dėl Evisit sistemos naudojimo sąlygų pažeidimo, jokie už Evisit interneto svetainėje siūlomas paslaugas atlikti mokėjimai nėra grąžinami Evisit interneto svetainės naudotojui ir jokie Evisit interneto svetainės naudotojo nuostoliai, patirti dėl to, kad ji/jis nesilaikė Sąlygų ar bet kurių jų nuostatų, nėra kompensuojami Evisit interneto svetainės naudotojui. Šioje pastraipoje nurodytais atvejais, Evisit interneto svetainės naudotojas neturi teisę prašyti Valdytojo suteikti paslaugas ar grąžinti arba kompensuoti virtualius pinigus pervestus į „Mano piniginė“.
6.4 Sumokėjus už mokamą paslaugą mokėtiną sumą, nurodytą Evisit interneto svetainėje, įskaitant ir mokestį už paskaitos peržiūrą, paslauga ar paskaita nedelsiant tampa prieinama naudotojui (iš karto). Paskaitos peržiūros laikas ir mokamos paslaugos pirkimo sąlygos yra nurodomos prie kiekvienos paslaugos ar mokamos paslaugos.
6.5 Valdytojas turi teisę bet kada nustatyti visų Evisit interneto svetainėje paskelbtų paslaugų kainas ir pritaikyti tokias kainas Evisit interneto svetainės naudotojams; Valdytojas nustato paslaugų kainą ir atsiskaitymo būdą. Mokama paslauga, nurodyta šiame punkte, taikoma nuo paskelbimo Evisit interneto svetainėje dienos.
6.6 Valdytojas turi teisę Evisit interneto svetainės naudotojams nustatyti prenumeratos mokestį už naudojimąsi Evisit interneto svetaine ir jį bet kada pritaikyti. Prieiga prie Evisit interneto svetainės Evisit interneto svetainės naudotojams, laiku nesumokėjusiems prenumeratos mokesčio, uždraudžiama arba apribojama. Valdytojas tokiu atveju išsiunčia Evisit interneto svetainės naudotojo el. paštu įspėjimą kad jis/ji iki nustatyto termino turi sumokėti prenumeratos mokestį.

7. Kitos sąlygos.
7.1 Visi ginčai ir reikalavimai kylantys tarp Valdytojo UAB „Evisit LT“ ir interneto svetainės naudotojo yra sprendžiami derybomis. Neišsprendus ginčo ir reikalavimo derybomis, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.2 Visi teisiniai santykiai, nenurodyti šiose Sąlygose ir dėl kurių Valdytojas UAB „Evisit LT“ ir interneto svetainės naudotojas negali susitarti bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

SUSITARIA (vartotojo formos tekstas)

1. Evisit naudotojas duoda savo sutikimą ir leidimą Valdytojui tvarkyti jo/jos Asmens duomenis, imtis bet kokių veiksmų, susijusių su duomenų rinkimu, rinkimu, registravimu, įvedimu, saugojimu, tvarkymu, palyginimu, atnaujinimu, peržiūra, atskleidimu, pertvarkymu, naudojimu, perkėlimu, užblokavimu ar ištrynimu, kai interneto svetainės naudotojo duomenys yra tvarkomi siekiant pasiekti Evisit sistemos naudojimo sąlygose nurodytų tikslų, įskaitant Pažymėjimų spausdinimą ir apskaitą, o taip pat ir Asmens duomenų palyginimui su kitų Lietuvos Respublikos registrų duomenimis apie suinteresuotą asmenį tam, kad tik sveikatos priežiūros specialistai galėtų registruotis Evisit interneto svetainėje.

2. Evisit interneto svetainės naudotojas sutinka iš Valdytojo gauti el. laiškus ir pranešimus į el. pašto adresą ir telefono numerį nurodytus Evisit interneto svetainės registracijos formoje apie įvairias su Evisit interneto svetaine susijusias naujienas ir užtikrinti atsakomybės, nustatytos šiose sąlygose, vykdymą.

3. Evisit interneto svetainės naudotojas sutinka Evisit interneto svetainės registracijos formoje nurodytais el. paštu ir telefonu iš Valdytojo gauti informaciją, pateikiamą Valdytojo bendradarbiavimo partnerių. Jei Evisit interneto svetainės naudotojas nepageidauja gauti Valdytojo bendradarbiavimo partnerių teikiamos informacijos, interneto svetainės naudotojas gali atsisakyti tokios informacijos gavimo išsiųsdamas Valdytojui el. laišką.

Patvirtinta UAB „Evisit LT” direktoriaus Jānio Šnepste
10.02.2023

Visa portale pateikiama informacija yra skirta tik specialistams. Portale gali būti pateikiama išsami reklaminio pobūdžio informacija apie receptinius vaistus bei pateikiamos nuorodos į oficialią informaciją apie vaistinius preparatus.